Landskapsanalys

Det fysiska landskapet innehåller en stor mängd spår efter människans påverkan från gångna tider. Mitt jobb är att försöka skikta olika tidsperioder från varandra för att kunna beskriva hur ett område eller en plats har förändrats över tid.

Kulturgeografens mantra är: ”varför så, just där?” och som den landskapshistoriskt inriktade geografen gör jag ett tillägg: ”varför så, just där och då?”

Tidigare uppdrag har innefattat att inventera kulturhistoriska spår på olika platser, platser som kanske avsatts som naturreservat men på kulturella grunder. Jag har även gjort inventering av kulturminnen i skog och mark, både på uppdrag och som anställd.

Inventeringar utgår från lämpliga källmaterial och framförallt kartmaterial. Historiska kartor rektifieras mot nutida och kartöverlägg tas med ut i fält. Fältspår registreras med GPS och allt sammanställs efteråt i GIS.

Genom att beakta såväl historiska som nutida samband och relationer sätts inte bara enskilda objekt in i sina sammanhang. Dessutom kan ett fokus på samband bidra till en mer nyanserad samhällsplanering och kulturmiljövård, som kan bli uttalat målinriktad och i högre grad ske i dialog med olika berörda aktörer.